Standardy

Standardy zawodowe licencjonowanych zarządców nieruchomości Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości

Standardy zawodowe obowiązują osoby, które zajmują się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami i są członkami organizacji zrzeszonych w Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości.

 1. Podstawowym obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów prawnych związanych z nieruchomościami i wykonywaniem czynności zawodowych.
 2. Głównym celem działalności zarządcy jest profesjonalne zarządzanie majątkiem właściciela.
 3. Wypełniając powierzone obowiązki, zarządca realizuje przede wszystkim cele wyznaczone przez właściciela nieruchomości, jeżeli nie są one sprzeczne z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi. Profesjonalizm zarządcy może również przejawiać się w sugerowaniu właścicielowi modyfikacji określonych przez niego celów. Zarządzając majątkiem właściciela, zarządca powinien dążyć do sukcesywnego podnoszenia realnej wartości nieruchomości.
 4. Głównym przedmiotem działalności zarządcy jest świadczenie usług właścicielowi i użytkownikom nieruchomości.
 5. Podstawowym dokumentem regulującym obowiązki zarządcy wobec właściciela jest pisemna umowa o zarządzanie nieruchomością, precyzyjnie określająca prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności zarządcy. Umowa o zarządzanie winna być sformułowana w sposób jasny, czytelny i zrozumiały dla osób nie znających szczegółowych zagadnień prawnych lub innych specyficznych dla środowiska zarządców.
 6. Z tytułu świadczonych usług zarządca powinien żądać od właściciela nieruchomości wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy i przyjętych na siebie obowiązków. Wynagrodzenie winno odzwierciedlać również zakres odpowiedzialności zarządcy.
 7. Zarządca nie powinien podejmować się wykonania czynności z zakresu praktyki zawodowej, które wykroczyłyby poza jego wiedzę i kompetencje zawodowe, a w szczególności byłyby sprzeczne z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.
 8. W zakresie swojej działalności, zarządca winien oferować profesjonalną sprawozdawczość głównie w zakresie finansowym.
 9. Zarządca winien ubezpieczyć swoją działalność w zakresie świadczonych usług.
 10. Zarządca nie powinien przyjmować od klienta, a w szczególności od najemców lub innych osób trzecich, jakichkolwiek korzyści osobistych lub majątkowych w związku z wykonywanymi czynnościami poza wynagrodzeniem ustalonym w umowie.
 11. Zarządca nie powinien podejmować decyzji z zakresu praktyki zawodowej w stosunku do zarządzanej nieruchomości jeżeli prowadziłoby to do konfliktu interesów – osobistego i klienta.
 12. W konfliktach lub spornych sytuacjach pomiędzy właścicielami nieruchomości zarządca powinien zachować neutralność.
 13. W toku wykonywania obowiązków, zarządca ma obowiązek doskonalenia swoich kwalifikacji. Dotyczy to szczególnie umiejętności organizatorskich, sztuki negocjowania umów oraz godzenia różnych interesów stron związanych z nieruchomością.
 14. Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji nieruchomości, a gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych właściciela winno odbywać się poprzez rachunek bankowy.
 15. Jeżeli z umowy o zarządzanie nie wynika taki obowiązek – to na żądanie właściciela, za stosownym wynagrodzeniem, zarządca winien sporządzić plan zarządzania nieruchomością zawierający przynajmniej następujące składniki:
  • Identyfikacja celów właściciela;
  • Analiza aktualnego stanu fizycznego i ekonomicznego nieruchomości;
  • Analiza rynku w odpowiednim zakresie;
  • Lista alternatywnych rozwiązań, które winny prowadzić do realizacji celów;
  • Analiza, szczególnie ekonomiczna, zaproponowanych alternatyw;
  • Rekomendacja dla właściciela odnośnie wyboru konkretnych działań lub ewentualnej modyfikacji założonych celów.

  Jeżeli będzie to możliwe, zarządca powinien brać udział, wraz z inwestorem, w planowaniu i realizacji inwestycji mającej na celu powstanie nieruchomości budynkowej lub jej modernizacji.

 16. Zarządca powinien stale dbać o dobry stan techniczny i estetykę nieruchomości, wprowadzać udogodnienia dla najemców, zapewnić odpowiednie warunki stanowiące o bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji nieruchomości.
 17. W dążeniu do profesjonalnego świadczenia usług zarządzania , zarządca musi na bieżąco śledzić procesy zachodzące na rynku nieruchomości, identyfikować tendencje rynkowe, ceny najmu powierzchni mieszkalnych i użytkowych, relacje pomiędzy podażą i popytem na oferowane i wykorzystywane nieruchomości.
 18. Zarządca powinien prowadzić monitoring rynku wykonawców usług remontowo-budowlanych i dostawców mediów i na tej podstawie ustalić listę kwalifikowanych dostawców przyjęto przez Zgromadzenie członków 6.05.2005 w Warszawie.