Kompetencje

Należy pamiętać, że zarządca nieruchomości ma ściśle określone kompetencje, których najszerszy dopuszczalny zakres został uregulowany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W świetle art. 25 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 1 tej ustawy, zarządcy może być powierzone: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnienie ich wyceny, sporządzanie planów wykorzystania zasobu, zabezpieczenie majątku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wykonywanie czynności związanych z naliczeniem czynszu za najem lokalu komunalnego i prowadzenie windykacji tych należności oraz współpraca z ewentualnymi innymi organami gospodarującymi nieruchomości. Zakres zadań stawianych przed podmiotem zarządzającym powinien być ściśle określony w umowie lub innym akcie powierzającym zarząd. Natomiast wyłączeniu z kompetencji zarządcy zawsze będą podlegać:

  • zbywanie oraz nabywanie nieruchomości,
  • wynajmowanie lub użyczanie lokali wchodzących w skład zasobu,
  • podejmowanie czynności dotyczących powierzonego mienia w postępowaniu sądowym.
WAŻNE Należy zwłaszcza pamiętać o okresowych kontrolach obiektów budowlanych:

  1. raz w roku – przedmiotem kontroli są instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, instalacje gazowe i przewody kominowe oraz elementy obiektu narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i innych czynników występujących w czasie użytkowania; kontroli podlegają wszystkie budynki,
  2. dwa razy w roku (do 31 maja i do 30 listopada) – zakres kontroli taki, jak wyżej; kontroli podlegają budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 i obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2,
  3. raz na 5 lat – ich celem jest sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia oraz stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej; kontroli podlegają wszystkie budynki